REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu,
oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także
informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Check out online casino australia.
(Dz.U.2017.683 ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed
zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego,
którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca lub Usługodawca: Konrad Bukowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH „ALLADYN” Konrad Bukowski,
Os. Cechowe 37, 64-840 Budzyń wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: 7660000375, Regon: 572000267;
3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca
we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak
oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu),
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alladyn-budzyn.pl.
7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane
przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta
Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w
Sklepie;
11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji
technicznej;
12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów),
zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ŚLUSARSTWO WYTWARZANIE LAMP
OŚWIETLENIOWYCH „ALLADYN” Konrad Bukowski, os. Cechowe 37, 64-840 Budzyń, adres poczty
elektronicznej alladyn@alladyn-budzyn.pl, numer telefonu +48 672 844 125.
2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
1) sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera
umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty
elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru)
następuje poza Internetem;
2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta,
wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub
promocjach w Sklepie;
3) opiniowanie (komentowanie), polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na
stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta, w tym dotyczących obsługi lub
Towarów.
3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych
urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym
przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty
elektronicznej.
5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam,
wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez
osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci
Internet.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez
Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez
opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
stron.
8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:
Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w
sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji
handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta
przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu
poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być
nikomu udostępniane.
2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie
Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania
do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: alladyn@alladyn-budzyn.pl lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH „ALLADYN” Konrad Bukowski os.
Cechowe 37, 64-840 Budzyń.

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu
poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych
osobowych, przekazywania informacji handlowych.
3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do
Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: alladyn@alladyn-budzyn.pl lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH „ALLADYN” Konrad Bukowski os.
Cechowe 37, 64-840 Budzyń.

§ 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym
zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu lub bez
rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy).
3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze
stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane
w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego
„Kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
Zamówienia.
7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 10 dni roboczych.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają
podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru
podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne
koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy
Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient
powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po
zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy
osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu
Zamówienia.
3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze
Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym
terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze
zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni,
Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem
oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka powinna zostać dostarczona w ciągu
1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.
3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP
OŚWIETLENIOWYCH „ALLADYN” Konrad Bukowski os. Cechowe 37, 64-840 Budzyń.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje
obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane
z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na
rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na
Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie
przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez
Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu
ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni
zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do
przewozu a jej wydaniem.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj.
dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia
innych gwarancji finansowych.
4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), na
następujących zasadach:
a) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową,
jeżeli:
i) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
ii) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
iii) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
iv) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
c) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem
osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji
lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za
istnienie prawa;
d) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
e) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy;
f) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa
się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
g) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest
używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
h) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
i) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
ii) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
i) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w
umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na
adres: ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH „ALLADYN” Konrad Bukowski, os.
Cechowe 37, 64-840 Budzyń. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą
elektroniczną na adres e-mail: alladyn@alladyn-budzyn.pl.
2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia,
Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u
Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także
dokumentację fotograficzną.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje
się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute
resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem
polubownym;
3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w
przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).
2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia,
dostępnym na stronie Sklepu.
4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym
opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść
lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej
www.alladyn-budzyn.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie
oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe,
hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy,
producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie,
przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.alladyn-budzyn.pl bez zgody
właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według
siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem
będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny
dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą,
faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

ŚLUSARSTWO WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH
„ALLADYN” Konrad Bukowski
os. Cechowe 37
64-840 Budzyń
e-mail: alladyn@alladyn-budzyn.pl
fax: 48 067 2844 125

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo
rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest
maksymalnie na kwotę około 120,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

Pan/Pani* ……………………………………………

……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)
…………………………………………

…………………………………………
(adres Sprzedawcy)
…………………………………………
(adres e-mail Sprzedawcy)
…………………………………………
(fax Sprzedawcy)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i
dotyczącej zakupu następującego towaru:
1) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
2) ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,
3) ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..
Wydanie/odbiór1 towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..
W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni.
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni.
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

1 Niepotrzebne skreślić.